Easton Synergy 28oz Slowpitch Softball Bat Speed nskvpz6239-Softball-Slowpitch